Polityka prywatności

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez

Firma Handlowa „ELEKTRON” M. Bujakowski, J. Grudziński, J. Grzybowski Spółka Jawna 06-400 Ciechanów ul. Płońska 40

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa „ELEKTRON” M. Bujakowski, J. Grudziński, J. Grzybowski Spółka Jawna, 06-400 Ciechanów ul. Płońska 40

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: biuro@elektronsj.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej podajemy Pani/Panu cele przetwarzania danych osobowych. Informacja ta ma umożliwić poznanie Pani/Panu dla jakich celów dane są zbierane i poddawane dalszemu procesowi przetwarzania. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. W celach statutowych Spółki (prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej) podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO;
2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

PRAWO DO SPRZECIWU

1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem złożyć pisemny wniosek.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty, którym administrator Państwa danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wnikających z przepisów prawa, w szczególności;
a). podmioty, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody;
b). podmioty upoważnione na podstawie: decyzji administracyjnych, orzeczeńsądowych, tytułów wykonawczych;
c). organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
d). inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie w celach księgowych, windykacyjnych itp.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1. dla celów wykonywania czynności statutowych Spółki (prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej) a następnie w celach archiwalnych do 10 lat
2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania 12 lat

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 i 19 RODO);
3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 i 19 RODO);
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 i 19 RODO);
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
6. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Rozdział VIII RODO).

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do prowadzenia działalności statutowej Administratora Danych

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Dział handlowy  23 672 39 23

                            23 673 76 75